Women Owned Business (WOB)
ART Construction

June 12, 2020: WOB do të trajtojë gratë pronare apo bashkëpronare në biznese në dy faza:
• Ato që kanë krijuar biznese, por ende kanë nevojë për kapacitete për të funksionalizuar bizneset e tyre
• Ato që janë në një fazë të hershme të zhvillimit ose që kanë ide inovative për të filluar një biznes të tyre.
Misioni ynë me këtë është që numri I bizneseve në pronësi dhe udhëheqje të grave të rritet, e gjithashtu edhe të edukohen e zhvillohen gratë që synojnë këtë.