Certifikimi i pjesemarrseve ne trajnimin e financuar nga ABGJ
ART Construction

Grupi i grave nga komuna e Gjilanit, u çertifikuan për trajnimin “Kujdesi ndaj fëmijëve dhe mirëmbajtja”, përfituese të projektit "Pjesëmarrja e grave drejt fuqizimit ekonomik”, financuar nga Agjencia për Barazi Gjinore në Kosovë (ABGJ).

#fuqizimiekonomikigrave