KW4W

PROJEKTI “PJESËMARRJA E GRAVE DREJT FUQIZIMIT EKONOMIK”

Në kuadër të projektit “Pjesëmarrja e grave drejt fuqizimit ekonomik”, financuar nga Agjencia për Barazi Gjinore në Kosovë (ABGJ), Kosova-Women 4 Women ka mbajtur trajnimin “Menaxhimi i organizates dhe cikli i projektit ” per shoqatat e grave te Komunave Prishtine, Gjilan dhe Mitrovice

Projekti ka për qëllim fuqizimin ekonomik të grave në faza të ndryshme të zhvillimit ekonomik.

#rimekembjaekonomike

#fuqizimiekonomikigruas