KW4W

Ribrendimi

ENGLISH BELOW:

Prezantimi i Fytyrës së Re të Fuqizimit të grave:

Ribrendimi i Kosova – Women 4 Women

Që 24 vite, Kosova – Women 4 Women i është përkushtuar fuqizimit të grave dhe krijimit të një të ardhmeje më të ndritur për gjeneratat që vijnë.

Misioni ynë ka qenë gjithmonë t’u ofrojmë grave burimet dhe mbështetjen që u nevojiten për të pasur sukses, dhe të thyejmë barrierat që qëndrojnë në rrugën e tyre.

Sot, ne jemi krenarë të zbulojmë logon dhe identitetin tonë të ri vizual, i cili pasqyron rritjen dhe evolucionin e organizatës sonë dhe ndikimin që kemi bërë në jetën e grave.

Logoja e re është e guximshme, moderne dhe frymëzuese, duke simbolizuar angazhimin tonë të palëkundur për fuqizimin e grave, dhe logo e cila është pjesë e familjes ndërkombëtare të Women for Women International.

Me këtë riemërtim, ne shpresojmë të mbërrijme edhe te më shumë gra dhe t’u ofrojmë atyre mjetet dhe mbështetjen që u nevojiten për ta arritur potencialin e tyre të plotë.

Qoftë nëpërmjet edukimit, mentorimit apo ndërtimit të komunitetit, ne jemi këtu për t’i ndihmuar gratë të arrijnë qëllimet e tyre dhe të kenë një ndikim pozitiv në komunitetet e tyre.

Bashkohuni me ne në këtë kapitull të ri të fuqizimit dhe rritjes ndërsa ne vazhdojmë të nxisim ndryshimin për gratë kudo.

Së bashku, ne mund të bëjmë një të ardhme më të ndritshme për të gjitha gratë.

.

.

.

 

ENGLISH:

Introducing the New Face of Empowerment: Kosova – Women for Women Rebranding!

For 24 years, Kosova – Women 4 Women has been dedicated to empowering women and creating a brighter future for generations to come.

Our mission has always been to provide women with the resources and support they need to succeed, and to break down barriers that stand in their way.

Today, we are proud to unveil our new logo and visual identity, which reflects the growth and evolution of our organization and the impact we have made on women’s lives.

The new logo is bold, modern, and inspiring, symbolizing our unwavering commitment to empowering women which is part of the Women for Women International family.

With this rebranding, we hope to reach even more women and provide them with the tools and support they need to reach their full potential.

Whether it’s through education, mentorship, or community-building, we are here to help women achieve their goals and make a positive impact on their communities.

Join us in this new chapter of empowerment and growth as we continue to drive change for women everywhere.

Together, we can make a brighter future for all women.