KW4W

SUPPORT OF FEMALE ENTREPRENEURS IN KOSOVO

Agjencia Gjermane per Bashkepunim Nderkombetar {GIZ) GmbH, duke vepruar ne emer te Qeverise Gjermane, dhe organizata Kosova Women for Women {KW4W) kane punuar se bashku per te krijuar nje logo te re per bizneset e grave. Qellimi eshte te drejtojne vemendjen kah bizneset kosovare ne pronesi ose ne bashkepronesi te

MUAJI TETOR- NDËRGJEGJËSIMI PËR KANCERIN E GJIRIT

Kosova - Women 4 Women gjatë muajit tetor ka vazhduar aktivitetet e ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit. Fjongo rozë është bërë simbol i fuqishëm ndër vite! Me vendosjen e fjongove, luleve dhe balonave rozë, gratë e Oshlanit shënuan solidaritet dhe mbështetje ndaj grave të prekura nga kanceri i gjirit. Ndërgjegësimi

GRATË SI AGJENTE TË NDRYSHIMIT – FUSHË KOSOVË

Javën e fundit të muajit tetor është mbajtur trajnimi i radhës për avokim me gratë nga komuna e Fushë Kosovës. Gjatë këtij trajnimi, gratë u aftësuan të identifikojnë probleme në komunën e tyre, dhe të përpilojnë plane të avokimit për zgjidhjen e këtyre problemeve. Disa nga problemet e identifikuara gjatë

START-UP WEEK

Ka përfunduar me sukses Start-Up Java e cila u mbajt nga data 18 deri më 22 tetor në kuadër të projektit "I SEE- Mundësitë e përmirësuara të vetë-punësimit dhe punësimit". Gjatë kësaj jave pjesëmarrësit si rezultat i trajnimeve kanë arritur që t'i rrisin njohuritë e tyre rreth elementeve të planit

Women as Change Agents!

Në muajin tetor është mbajtur Trajnimi për Avokim me gratë nga komuna e Vushtrrisë. Gjatë këtij trajnimi, gratë e Vushtrrisë do ta kenë mundësinë ta identifikojnë një problem në komunën e tyre dhe ta përpilojnë një plan të avokimit. Plani i avokimit pastaj do të zbatohet, dhe gratë do ta

CERTIFIKIMI I PJESEMARRSEVE NE TRAJNIMIN E FINANCUAR NGA ABGJ

Grupi i grave nga komuna e Gjilanit, u çertifikuan për trajnimin “Kujdesi ndaj fëmijëve dhe mirëmbajtja”, përfituese të projektit "Pjesëmarrja e grave drejt fuqizimit ekonomik”, financuar nga Agjencia për Barazi Gjinore në Kosovë (ABGJ). #fuqizimiekonomikigrave

PROJEKTI “WOMEN AS AGENTS OF PEACE”

Përgjatë muajit Korrik, 2021 ka filluar implementimi i projektit "Women as Agents of Peace” në partneritet me organizatën "Zensko Pravo", financuar nga Zyra Zvicerane për Bashkëpunim në Kosovë . Projekti synon forcimin e kapaciteteve dhe rolin e 30-të grave në veri të Kosovës nga komuniteti RAE, grave serbe dhe shqiptare,

LOAD MORE