KW4W

Today our Change Agents gathered for a workshop, part of the project “Together Building Resilience”

Today our Change Agents gathered for a workshop with trainer Erza Kurti. These extraordinary women are working tirelessly to empower women in their communities and address gender-based violence. To support them in their efforts, we meet throughout the year and provide space for them to share ideas and plan advocacy

Sot, u mbajt puntoria në kuadër të projektit “Together Building Resilience”

Sot Agjentet e Ndryshimit u mblodhën në punëtorinë e radhës nën facilitimin e Erza Kurtit. Këto gra të jashtëzakonshme po punojnë pa u lodhur për t'i fuqizuar gratë në komunitetet e tyre dhe për ta trajtuar dhunën me baza gjinore. Për t'i mbështetur ato në përpjekjet e tyre, ne mblidhemi

Seminari në kuadër të projektit “IWKA – Përfshirja e grave në agrobiznesin e Kosovës”

Në kuadër të projektit “IWKA - Përfshirja e grave në agrobiznesin e Kosovës”, në Komunën e Prishtinës është mbajtur seminari i cili ka trajtuar temat: Korniza ligjore në fushën e migracionit në Kosovë dhe Reintegrimi i migrantëve në Kosovë, të ligjeruara nga ekspertët e organizatës partnere CRP/K si dhe temat:

The second phase of “Improved Self-Employment and Employment” project

We are thrilled to announce the launch of our latest project, "𝐈𝐦𝐩𝐫𝐨𝐯𝐞𝐝 𝐒𝐞𝐥𝐟-𝐄𝐦𝐩𝐥𝐨𝐲𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐧𝐝 𝐄𝐦𝐩𝐥𝐨𝐲𝐦𝐞𝐧𝐭", aimed at empowering women who lack opportunities in the job market. This initiative will provide training and resources to help women develop new skills, start businesses, or find stable employment. We believe that every woman

Faza e dytë e projektit “Mundësitë e përmirësuara të vetëpunësimit dhe punësimit”

Kemi knaqësinë të lansojmë fazën e dytë të projektit "Mundësitë e përmirësuara të vetëpunësimit dhe punësimit", që synon fuqizimin e grave të cilave iu mungojnë mundësitë në tregun e punës. Kjo nismë do të ofrojë trajnime dhe mundësi për të ndihmuar gratë të zhvillojnë aftësi të reja, të fillojnë biznese

ToR_ Ekspert per administrim biznesi kontabilitet dhe tatime

ToR_ Ekspert per administrim biznesi kontabilitet dhe tatime (1)

Trajnimi për zhvillimin e biznes planeve në komunën e Junikut

Vazhdojmë me trajnimin për zhvillimin e biznes planeve në komunën e Junikut. Fuqizimi ekonomik i grave është çelës për rritjen ekonomike dhe reduktimin e varfërisë, por gjithashtu ndikon edhe në prosperitetin e përgjithshëm të vendit. Ky aktivitet është pjesë e projektit “IWKA - Përfshirja e grave në agrobiznesin e Kosovës”

The graduation ceremony was held for the women in the village of Gadime

Last week, the graduation ceremony was held for the women in the village of Gadime in the municipality of Lipjan. 20 women completed the ten-month program in life skills (social empowerment) and vocational training for "Horticulture". The trainer for the social empowerment module was Zojë Shala, while Musli Musliu was

Ceremonia e diplomimit për gratë në fshatin Gadime

Javën që shkoi u mbajt ceremonia e diplomimit për gratë në fshatin Gadime në komunën e Lipjanit. 20 gra përfunduan programin dhjetëmujor në aftësim jetësor (fuqizim social) dhe aftësim profesional për "Hortikulturë". Trajnere për modulin e fuqizimit social ishte Zojë Shala, ndërsa për modulin profesional ishte Musli Musliu. Ky trajnim

Shpallje per inpute

SHPALLJE Kosova - Women 4 Women fton të gjitha kompanitë e interesuara që dëshirojnë të marrin pjesë në tenderin për inpute bujqësore. Këto inpute do të shpërndahen për përfitueset e projektit “Together Building Resilience”, i financuar nga Fondi i Mirëbesimit i OKB-së për t'i dhënë fund dhunës kundër grave (UN

LOAD MORE