KW4W

Kosova – Women 4 Women shpreh mirënjohjen dhe vlerësimin tonë më të sinqertë Fondin e Mirëbesimit të OKB-së (UN Trust Fund) për financimin që mundësoi pjesëmarrjen tonë në konferencën prestigjioze Women Deliver 2023

𝗘𝗡𝗚𝗟𝗜𝗦𝗛 𝗕𝗘𝗟𝗢𝗪:
Kosova – Women 4 Women shpreh mirënjohjen dhe vlerësimin tonë më të sinqertë Fondin e Mirëbesimit të OKB-së (UN Trust Fund) për financimin që mundësoi pjesëmarrjen tonë në konferencën prestigjioze Women Deliver 2023. #WomenDeliver2023
Jemi të nderuar që kemi qenë përfaqësuesi i vetëm nga Kosova në këtë ngjarje të rëndësishme globale. Nëpërmjet mbështetjes suaj, ne patëm mundësinë të takohemi me akterë të ndryshëm, ekspertë dhe avokues nga e gjithë bota, duke u mbledhur nën temën “Hapësirat, Solidariteti dhe Zgjidhjet” për të çuar përpara barazinë gjinore dhe për t’i fuqizuar gratë dhe vajzat në mbarë botën.
Besimi juaj në misionin dhe ndikimin e projektit tonë “Together Building Resilience” ka qenë katalizatori i pranisë sonë në këtë konferencë transformuese. Mbështetja juaj financiare jo vetëm që na lejoi të shfaqim qëndrueshmërinë dhe forcën e grave të margjinalizuara në Kosovë, por gjithashtu na dha një platformë për t’i përforcuar zërat e tyre në skenën ndërkombëtare. #UNTF
Përvoja e fituar përmes Konferencës Women Deliver 2023 ka qenë e paçmueshme. Ne ishim në gjendje të ndajmë njohuritë tona, praktikat më të mira dhe strategjitë e suksesshme me një audiencë globale. Për më tepër, patëm mundësinë të mësojmë nga udhëheqës frymëzues dhe persona me ndikim, duke nxitur ide dhe bashkëpunime të reja për ndryshim të qëndrueshëm.
Me mbështetjej tuaj, kemi forcuar më tej angazhimin tonë për të katalizuar veprimet kolektive, fuqizimin e grave dhe krijimin e hapësirave gjithëpërfshirëse.
.
.
.
𝗘𝗡𝗚𝗟𝗜𝗦𝗛:
Kosova – Women 4 Women extends our sincerest gratitude and heartfelt appreciation to the UN Trust Fund to End Violence against Women for the generous funding that enabled our participation in the prestigious Women Deliver 2023 Conference.
We are humbled and honored to have been the sole representative from Kosovo for this momentous global event. Through your support, we had the remarkable opportunity to engage with diverse stakeholders, experts, and advocates from around the world, gathering under the theme of “Spaces, Solidarity, and Solutions” to advance gender equality and empower women and girls worldwide.
Your belief in the mission and impact of our “Together Building Resilience” project has been the catalyst behind our presence at this transformative conference. Your financial support not only allowed us to showcase the resilience and strength of marginalized women in Kosovo but also gave us a platform to amplify their voices on the international stage.
The experience gained through Women Deliver 2023 Conference has been invaluable. We were able to share our insights, best practices, and successful strategies with a global audience. Moreover, we had the opportunity to learn from inspiring leaders, influential speakers, and fellow advocates, fostering new ideas and collaborations for lasting change.
With your generosity, we have further solidified our commitment to catalyzing collective action, empowering women, and creating inclusive spaces.