KW4W

Në kuadër të projektit “IWKA – Përfshirja e grave në agrobiznesin e Kosovës” u realizua nënshkrimi i kontratave per 20-të përfituese të grantit nga Komuna e Ferizajit, Junikut, Prishtinës dhe Graçanicës

ENGLISH BELOW:
Në kuadër të projektit “IWKA – Përfshirja e grave në agrobiznesin e Kosovës” u realizua nënshkrimi i kontratave per 20-të përfituese të grantit nga Komuna e Ferizajit, Junikut, Prishtinës dhe Graçanicës.
Granti do u ndihmoj grave në fuqizimin e tyre individual dhe do të nxisë ndryshime pozitive në sektorin e bujqësisë. Kjo do ju mundësojë një gamë të gjerë përfitimesh duke pasur një ndikim pozitiv mbi fermeret, komunitetet dhe sektorin bujqësor në tërësi.
Projekti financohet nga Ministria Federale Gjermane për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (BMZ) përmes Engagement Global GgmbH, dhe implementohet nga CARE International dhe organizatat partnere lokale: Kosova-Women 4 Women (K-W4W) dhe Programi për të Drejta Civile në Kosovë (CRPK).
Suksese te gjithave!
Within the framework of the project “IWKA – Involvement of Women in Kosovo Agribusiness”, 20 women as a grant beneficiary from the Municipality of Ferizaj, Junik, Prishtina and Graçanica has signed the contracts.
The grant will help women in their individual empowerment and promote positive changes in the agricultural sector. This will enable a wide range of benefits that will have a positive impact on farmers, communities, and the agricultural sector.
The project is financed by the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) through Engagement Global GgmbH and is implemented by CARE international and local partners: Kosovo-Women 4 Women and the Program for Civil Rights in Kosovo.
Good luck to all!