KW4W

NJOFTIM PER GRANTE

NJOFTIM

Kosova Women 4 Women ka përfunduar vlerësimin e aplikacioneve për skemen e granteve të cilat shpërndahen përmes projektit “I SEE – Mundësitë e përmirësuara të vetëpunesimit dhe punësimit” që financohet nga Agjencia Austriake për Zhvillim – Austrian Development Agency

Përfituesit e përzgjedhur nga komisioni do të njoftohen përmes e-mail për rezultatin e vlerësimit sipas kritereve te përcatuara paraprakisht.

Keni parasysh që keni të drejtë ankese sipas udhëzimeve në dokumentin e publikuar.