KW4W

PERKRAHJA E GRAVE NDERMARRESE NE KOSOVE

Agjencia Gjermane per Bashkepunim Nderkombetar {GIZ) GmbH, duke vepruar ne emer te Qeverise Gjermane, dhe organizata Kosova Women for Women {KW4W) kane punuar se bashku per te krijuar nje logo te re per bizneset e grave. Qellimi eshte te drejtojne vemendjen kah bizneset kosovare ne pronesi ose ne bashkepronesi te grave, ose ndermarrjeve ku gjysma e punonjesve te tyre jane gra. KW4W dhe GIZ Kosova bashkepunojne per te mbeshtetur bizneset e grave me mentorim, trajnime dhe mundesi rrjetezimi. Kjo kontribuon ne rritjen dhe qendrueshmerine e pergjithshme te bizneseve te drejtuara nga grate dhe ekonomine kosovare. Pjeset ne vijim do te shtjellojne me tej bashkepunimin midis KW4W dhe GIZ per mbeshtetjen e grave ne Kosove.

Ju lutemi gjeni të bashkangjitur më poshtë dokumentin e plotë “Perkrahja e grave ndermarrese ne Kosove”.