KW4W

PROJEKTI “WOMEN AS AGENTS OF PEACE”

Përgjatë muajit Korrik, 2021 ka filluar implementimi i projektit “Women as Agents of Peace” në partneritet me organizatën “Zensko Pravo”, financuar nga Zyra Zvicerane për Bashkëpunim në Kosovë . Projekti synon forcimin e kapaciteteve dhe rolin e 30-të grave në veri të Kosovës nga komuniteti RAE, grave serbe dhe shqiptare, duke punuar në promovimin e paqes dhe pajtimit ndëretnik. Gjë do të arrihet përmes ndërtimit të aftësive dhe njohurive mbi avokimin dhe pjesëmarrjen në vendimmarrje.

#womenasagjentofpeace

#peacebuilding

#Reconciliation

#participationindecisionmaking

#advocacy