KW4W

Start Up Week 2023- Dita 5- Sot, në ditën finale, pjesëmarrëset i paraqitën idetë dhe koncept planet e tyre biznisore para komisionit vlerësues

Start Up Week 2023- Dita 5
Sot, në ditën finale, pjesëmarrëset i paraqitën idetë dhe koncept planet e tyre biznisore para komisionit vlerësues.
Kreativiteti, vullneti dhe guximi ishin ndër vetitë që karakterizuan ditën e sotit. Punë e vështirë për komisionin që të përzgjedhë dhjetë fiueset,
Ky trajnim zhvillohet në kuadër të projetktit “I SEE – 2” të financuar nga ADA – Austrian Development Agency