KW4W

OBAVEŠTENJE O PONUDI

OBAVEŠTENJE O PONUDI     PRIŠTINA, 31.10.2023.   Naziv: „Snabdevanje opremom za pčelarstvo" u opštinama: Priština, Uroševac, Gračanica, Junik“ Ugovorni organ: KOSOVA - WOMEN 4 WOMEN (K-W4W) Naziv projekta: IWKA - Including Women into Kosovo’s Agribusiness Donator: Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) Broj projekta: 6006 PREDMET UGOVORA   Nabavka: "Snabdevanje

Njoftim per Oferte

NJOFTIM PËR OFERTË   PRISHTINË, 31.10.2023   Titulli: ”Furnizimi me Pajisje për Bletari” në komunat: Prishtinë, Ferizaj, Graçanicë, Junik Autoriteti kontraktues: KOSOVA - WOMEN 4 WOMEN (K-W4W) Titulli i projektit: IWKA - Including Women into Kosovo’s Agribusiness Donatori: Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) Numri i projektit: 6006 LËNDA E MARRËVESHJES

ToR for Yoga Service Companies

Terms of Reference - yoga FINAL   Terms of Reference (ToR) for Yoga Service Companies OBJECTIVE Gender-based violence (GBV) represents a global challenge to gender equality, equity, and safety, with well-documented profound, negative impacts on psychosocial and mental health. In this regard, Kosova – Women 4 Women is seeking to

APPLICATION DEADLINE EXTENDED – Expert: Municipal Mitigation Plan Development (Violence Against Women and Girls)

ToR - Mitigation Plans Expert 25 Oct 2023   Application deadline extended:  Expert: Municipal Mitigation Plan Development (Violence Against Women and Girls)   OBJECTIVE Kosova-Women 4 Women is seeking a qualified expert as part of the "Together Building Resilience" project, funded by the United Nations Trust Fund (UNTF). The primary

Announcement for Expert: Municipal Mitigation Plan Development (Violence Against Women and Girls)

Terms of Reference (ToR) for Expert: Municipal Mitigation Plan Development (Violence Against Women and Girls) OBJECTIVE Kosova-Women 4 Women is seeking a qualified expert as part of the "Together Building Resilience" project, funded by the United Nations Trust Fund (UNTF). The primary objective of this consultancy is to engage an

VACANCY RE-ANNOUNCEMENT FOR CONSULTANT

VACANCY RE-ANNOUNCEMENT FOR CONSULTANT   CONTEXT AND BACKGROUND Global studies conducted by the UN Agencies on the COVID-19 and its impact on women, have shown that the pandemic "is deepening pre-existing inequalities, exposing vulnerabilities in social, political and economic systems which are amplifying the impacts of the pandemic." The UNDP

POZIV ZA GRANTOVE

POZIV ZA GRANTOVE   U cilju podrške konkurentnih veština agro-ruralnog sektora, povećanja proizvodnje i produktivnosti, poboljšanja bezbednosti hrane, korišćenja savremene tehnologije, diversifikacije aktivnosti na farmama i ruralnim preduzećima, zaštite životne sredine i prirodnih resursa i otvaranja radnih mesta, Kosova Women 4 Women (K -W4W) raspisuje poziv za podnošenje prijava za

THIRRJE PËR GRANTE

THIRRJE PËR GRANTE   Me qëllim të mbështetjes së aftësisë konkurruese të sektorit agro-rural, rritjen e prodhimit dhe të produktivitetit, përmirësimin e sigurisë së ushqimit, përdorimin e teknologjisë moderne, diversifikimin e aktiviteteve në ferma dhe biznese rurale, mbrojtjen e mjedisit dhe të resurseve natyrore dhe krijimin e vendeve të punës,

Shpallje për Trajner

  Kosova – Women 4 Women kërkon një Trajner/e me përvojë në Soft Skill (Aftësi te buta). Trajnimet do të zhvillohen në kuader të projektit "Përmirësimi i mundësive të vetëpunësimit dhe punësimit - I SEE-2" financuar dhe mbështetur nga ADA. Kandidatët të cilët plotësojnë kërkesat minimale mund të përcjellin Oferten

LOAD MORE