KW4W

The graduation ceremony was held for the women in the village of Gadime

Last week, the graduation ceremony was held for the women in the village of Gadime in the municipality of Lipjan. 20 women completed the ten-month program in life skills (social empowerment) and vocational training for "Horticulture". The trainer for the social empowerment module was Zojë Shala, while Musli Musliu was

Ceremonia e diplomimit për gratë në fshatin Gadime

Javën që shkoi u mbajt ceremonia e diplomimit për gratë në fshatin Gadime në komunën e Lipjanit. 20 gra përfunduan programin dhjetëmujor në aftësim jetësor (fuqizim social) dhe aftësim profesional për "Hortikulturë". Trajnere për modulin e fuqizimit social ishte Zojë Shala, ndërsa për modulin profesional ishte Musli Musliu. Ky trajnim

LOAD MORE