KW4W

Seminari në kuadër të projektit “IWKA – Përfshirja e grave në agrobiznesin e Kosovës”

Në kuadër të projektit “IWKA - Përfshirja e grave në agrobiznesin e Kosovës”, në Komunën e Prishtinës është mbajtur seminari i cili ka trajtuar temat: Korniza ligjore në fushën e migracionit në Kosovë dhe Reintegrimi i migrantëve në Kosovë, të ligjeruara nga ekspertët e organizatës partnere CRP/K si dhe temat:

LOAD MORE