KW4W

PROJEKTI “PJESËMARRJA E GRAVE DREJT FUQIZIMIT EKONOMIK”

Në kuadër të projektit “Pjesëmarrja e grave drejt fuqizimit ekonomik”, financuar nga Agjencia për Barazi Gjinore në Kosovë (ABGJ), Kosova-Women 4 Women ka mbajtur trajnimin "Menaxhimi i organizates dhe cikli i projektit " per shoqatat e grave te Komunave Prishtine, Gjilan dhe Mitrovice Projekti ka për qëllim fuqizimin ekonomik të

PERKRAHJA E GRAVE NDERMARRESE NE KOSOVE

Agjencia Gjermane per Bashkepunim Nderkombetar {GIZ) GmbH, duke vepruar ne emer te Qeverise Gjermane, dhe organizata Kosova Women for Women {KW4W) kane punuar se bashku per te krijuar nje logo te re per bizneset e grave. Qellimi eshte te drejtojne vemendjen kah bizneset kosovare ne pronesi ose ne bashkepronesi te

MUAJI TETOR- NDËRGJEGJËSIMI PËR KANCERIN E GJIRIT

Kosova - Women 4 Women gjatë muajit tetor ka vazhduar aktivitetet e ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit. Fjongo rozë është bërë simbol i fuqishëm ndër vite! Me vendosjen e fjongove, luleve dhe balonave rozë, gratë e Oshlanit shënuan solidaritet dhe mbështetje ndaj grave të prekura nga kanceri i gjirit. Ndërgjegësimi

GRATË SI AGJENTE TË NDRYSHIMIT – FUSHË KOSOVË

Javën e fundit të muajit tetor është mbajtur trajnimi i radhës për avokim me gratë nga komuna e Fushë Kosovës. Gjatë këtij trajnimi, gratë u aftësuan të identifikojnë probleme në komunën e tyre, dhe të përpilojnë plane të avokimit për zgjidhjen e këtyre problemeve. Disa nga problemet e identifikuara gjatë

JAVA E START-UP

Ka përfunduar me sukses Start-Up Java e cila u mbajt nga data 18 deri më 22 tetor në kuadër të projektit "I SEE- Mundësitë e përmirësuara të vetë-punësimit dhe punësimit". Gjatë kësaj jave pjesëmarrësit si rezultat i trajnimeve kanë arritur që t'i rrisin njohuritë e tyre rreth elementeve të planit

GRATË SI AGJENTE TË NDRYSHIMIT!

Në muajin tetor është mbajtur Trajnimi për Avokim me gratë nga komuna e Vushtrrisë. Gjatë këtij trajnimi, gratë e Vushtrrisë do ta kenë mundësinë ta identifikojnë një problem në komunën e tyre dhe ta përpilojnë një plan të avokimit. Plani i avokimit pastaj do të zbatohet, dhe gratë do ta

CERTIFIKIMI I PJESEMARRSEVE NE TRAJNIMIN E FINANCUAR NGA ABGJ

Grupi i grave nga komuna e Gjilanit, u çertifikuan për trajnimin “Kujdesi ndaj fëmijëve dhe mirëmbajtja”, përfituese të projektit "Pjesëmarrja e grave drejt fuqizimit ekonomik”, financuar nga Agjencia për Barazi Gjinore në Kosovë (ABGJ). #fuqizimiekonomikigrave

PROJEKTI “WOMEN AS AGENTS OF PEACE”

Përgjatë muajit Korrik, 2021 ka filluar implementimi i projektit "Women as Agents of Peace” në partneritet me organizatën "Zensko Pravo", financuar nga Zyra Zvicerane për Bashkëpunim në Kosovë . Projekti synon forcimin e kapaciteteve dhe rolin e 30-të grave në veri të Kosovës nga komuniteti RAE, grave serbe dhe shqiptare,

SHPALLJE PER PUNE (PROJECT OFFICER (1))

Announcement - Project Officer (1) Kosova - Women 4 Women has an opportunity for an experienced Project Officer, in Prishtina for the project “Together Building Resilience” funded and supported by UNTF. Candidates meeting minimum requirements are asked to forward motivation letter, CV and three reference letters not later than 16

LOAD MORE