KW4W

Realizimi i dy paneleve në Skenderaj ku u diskutuan çështjet kritike të pabarazisë gjinore dhe dhunës me bazë gjinore ndaj

Gjatë javës së kaluar, ne realizuam me sukses dy panel diskutime ku u diskutuan çështjet kritike të pabarazisë gjinore dhe dhunës me bazë gjinore ndaj grave, si në Kosovë ashtu edhe në shkallë globale. Këto ngjarje ofruan një platformë të vlefshme për gratë nga fshatrat Lubovec dhe Kryshec në komunën

Në kuadër të projektit “IWKA – Përfshirja e grave në agrobiznesin e Kosovës” u realizua shpërndarja e bletëve tek përfitueset

Përfshirja e grave në Kosovë ka një rëndësi të madhe në zhvillimin e sektorit bujqësor dhe ekonomisë vendore. Gratë luajnë një rol të rëndësishëm si prodhuese, menaxhere, dhe kontribuese në inovacionin e sektorit bujqësor në Kosovë. Në kuadër të projektit “IWKA - Përfshirja e grave në agrobiznesin e Kosovës” u

LOAD MORE