KW4W

VACANCY RE-ANNOUNCEMENT FOR CONSULTANT

VACANCY RE-ANNOUNCEMENT FOR CONSULTANT   CONTEXT AND BACKGROUND Global studies conducted by the UN Agencies on the COVID-19 and its impact on women, have shown that the pandemic "is deepening pre-existing inequalities, exposing vulnerabilities in social, political and economic systems which are amplifying the impacts of the pandemic." The UNDP

POZIV ZA GRANTOVE

POZIV ZA GRANTOVE   U cilju podrške konkurentnih veština agro-ruralnog sektora, povećanja proizvodnje i produktivnosti, poboljšanja bezbednosti hrane, korišćenja savremene tehnologije, diversifikacije aktivnosti na farmama i ruralnim preduzećima, zaštite životne sredine i prirodnih resursa i otvaranja radnih mesta, Kosova Women 4 Women (K -W4W) raspisuje poziv za podnošenje prijava za

THIRRJE PËR GRANTE

THIRRJE PËR GRANTE   Me qëllim të mbështetjes së aftësisë konkurruese të sektorit agro-rural, rritjen e prodhimit dhe të produktivitetit, përmirësimin e sigurisë së ushqimit, përdorimin e teknologjisë moderne, diversifikimin e aktiviteteve në ferma dhe biznese rurale, mbrojtjen e mjedisit dhe të resurseve natyrore dhe krijimin e vendeve të punës,

LOAD MORE