KW4W

Programi Erasmus for Young Enterprenours

Ju keni një ide biznesi ose Ju keni vendosur të filloni kompanin tuaj. Por ju pyesni veten – a do të funksionojë? Erasmus Young Entrepreneurs ESHTE PER TY! Keni nevojë për më shumë informacione?Promotional kit (Albanian - Women 4 Women)

PROJEKTI “PJESËMARRJA E GRAVE DREJT FUQIZIMIT EKONOMIK”

Në kuadër të projektit “Pjesëmarrja e grave drejt fuqizimit ekonomik”, financuar nga Agjencia për Barazi Gjinore në Kosovë (ABGJ), Kosova-Women 4 Women ka mbajtur trajnimin "Menaxhimi i organizates dhe cikli i projektit " per shoqatat e grave te Komunave Prishtine, Gjilan dhe Mitrovice Projekti ka për qëllim fuqizimin ekonomik të

PERKRAHJA E GRAVE NDERMARRESE NE KOSOVE

Agjencia Gjermane per Bashkepunim Nderkombetar {GIZ) GmbH, duke vepruar ne emer te Qeverise Gjermane, dhe organizata Kosova Women for Women {KW4W) kane punuar se bashku per te krijuar nje logo te re per bizneset e grave. Qellimi eshte te drejtojne vemendjen kah bizneset kosovare ne pronesi ose ne bashkepronesi te

MUAJI TETOR- NDËRGJEGJËSIMI PËR KANCERIN E GJIRIT

Kosova - Women 4 Women gjatë muajit tetor ka vazhduar aktivitetet e ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit. Fjongo rozë është bërë simbol i fuqishëm ndër vite! Me vendosjen e fjongove, luleve dhe balonave rozë, gratë e Oshlanit shënuan solidaritet dhe mbështetje ndaj grave të prekura nga kanceri i gjirit. Ndërgjegësimi

GRATË SI AGJENTE TË NDRYSHIMIT – FUSHË KOSOVË

Javën e fundit të muajit tetor është mbajtur trajnimi i radhës për avokim me gratë nga komuna e Fushë Kosovës. Gjatë këtij trajnimi, gratë u aftësuan të identifikojnë probleme në komunën e tyre, dhe të përpilojnë plane të avokimit për zgjidhjen e këtyre problemeve. Disa nga problemet e identifikuara gjatë

JAVA E START-UP

Ka përfunduar me sukses Start-Up Java e cila u mbajt nga data 18 deri më 22 tetor në kuadër të projektit "I SEE- Mundësitë e përmirësuara të vetë-punësimit dhe punësimit". Gjatë kësaj jave pjesëmarrësit si rezultat i trajnimeve kanë arritur që t'i rrisin njohuritë e tyre rreth elementeve të planit

GRATË SI AGJENTE TË NDRYSHIMIT!

Në muajin tetor është mbajtur Trajnimi për Avokim me gratë nga komuna e Vushtrrisë. Gjatë këtij trajnimi, gratë e Vushtrrisë do ta kenë mundësinë ta identifikojnë një problem në komunën e tyre dhe ta përpilojnë një plan të avokimit. Plani i avokimit pastaj do të zbatohet, dhe gratë do ta

CERTIFIKIMI I PJESEMARRSEVE NE TRAJNIMIN E FINANCUAR NGA ABGJ

Grupi i grave nga komuna e Gjilanit, u çertifikuan për trajnimin “Kujdesi ndaj fëmijëve dhe mirëmbajtja”, përfituese të projektit "Pjesëmarrja e grave drejt fuqizimit ekonomik”, financuar nga Agjencia për Barazi Gjinore në Kosovë (ABGJ). #fuqizimiekonomikigrave

PROJEKTI “WOMEN AS AGENTS OF PEACE”

Përgjatë muajit Korrik, 2021 ka filluar implementimi i projektit "Women as Agents of Peace” në partneritet me organizatën "Zensko Pravo", financuar nga Zyra Zvicerane për Bashkëpunim në Kosovë . Projekti synon forcimin e kapaciteteve dhe rolin e 30-të grave në veri të Kosovës nga komuniteti RAE, grave serbe dhe shqiptare,

NJOFTIM PER GRANTE

NJOFTIM Kosova Women 4 Women ka përfunduar vlerësimin e aplikacioneve për skemen e granteve të cilat shpërndahen përmes projektit “I SEE – Mundësitë e përmirësuara të vetëpunesimit dhe punësimit” që financohet nga Agjencia Austriake për Zhvillim - Austrian Development Agency Përfituesit e përzgjedhur nga komisioni do të njoftohen përmes e-mail për

LOAD MORE