KW4W

Celebrating 12 Years of Women’s Opportunity Center in Kosovo

Celebrating 12 Years of Women's Opportunity Center in Kosovo! Today, we joyfully mark the 12th anniversary of our Women's Opportunity Center in Kosovo. Thanks to the incredible support of Sharon Davis and the Private Equity Foundation, over 36,000 women have found support here and gaining valuable skills through our empowering

12 Vjetori i Qendrës së Mundësive për Gra në Kosovë

12 Vjetori i Qendrës së Mundësive për Gra në Kosovë! Sot, me gëzim shënojmë 12 vjetorin e qendrës sonë "Qendra e Mundësive për Gra" në Kosovë. Falë mbështetjes së jashtëzakonshme të Sharon Davis dhe Fondacionit Private Equity, mbi 36,000 gra kanë gjetur mbështetje këtu dhe kanë fituar aftësi të vlefshme

Creating Positive Change: Our wonderful agents in the Municipality of Gjilan have achieved something extraordinary

Creating Positive Change: Our wonderful agents in the Municipality of Gjilan have achieved something extraordinary! They have directed an important petition to the Municipality of Gjilan, with the aim of creating a healthier future for women in the city of Gjilan. Their request for free Pap-Tests and mammography services is

Krijimi i Ndryshimeve Pozitive: Agjentet tona të mrekullueshme në Komunën e Gjilanit kanë arritur diçka të jashtëzakonshme

Krijimi i Ndryshimeve Pozitive: Agjentet tona të mrekullueshme në Komunën e Gjilanit kanë arritur diçka të jashtëzakonshme! Ato kanë drejtuar një peticion të rëndësishëm drejt Komunës së Gjilanit, me synimin e krijimit të një të ardhme më të shëndoshë për gratë në qytetin e Gjilanit. Kërkesa e tyre për ofrimin

LOAD MORE